Nyheter

En dag med psykisk (o)hälsa i fokus

By januari 18, 2019 No Comments

Den 12:e november fick vi i uppdrag av organisationen Hjärnkoll Skåne att moderera och facilitera workshops på deras årliga antistigma-konferens i Eslövs Medborgarhus. Årets fokus var på att avstigmatisera psykisk ohälsa bland ungdomar. Under dagen deltog över 100 personer från olika organisationer som arbetar med psykisk ohälsa samt personer som bidrog med sina egna erfarenheter om att leva med och att ta sig ur psykisk ohälsa.

Målet med konferensen är att att stärka och utveckla det arbete som redan idag utförs av olika aktörer i Skåne med målgruppen unga med psykisk ohälsa i Skåne, genom att skapa en plattform för kunskapsutbyte, inspiration, nätverkande och gemensam problemlösning.

Vi ansvarade för att tillsammans med Hjärnkoll strukturera innehållet för att på bästa sätt uppnå målet. Förmiddagen var uppdelad tre faser med fokus på att ge deltagarna ny kunskap och olika perspektiv på ämnet – Föreläsning av huvudtalare, en problem- och behovsinventering samt en kunskapsöversikt.

Under eftermiddagen flyttade vi fokus till alla deltagare med workshops som syftade till att använda kompetensen i rummet till att hitta konkreta lösningar på konkreta problem.

Förmiddag

Huvudtalare: Lars Hansson

Lars Hansson är Professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Lunds universitet samt verksam inom CEPI som är ett ledande nationellt forskningscenter inriktat mot psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.

Forskningen fokuserar på delaktighet med betoning på inflytande för de personer som lever med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Problem- och behovsinventering

I denna fas låg fokus på att presentera olika problem och behov som finns i arbetet med psykisk ohälsa. Här fick vi lyssna till tre presentationer av Katrin Häggström Westberg som doktorand i Hälsa och Livsstil på Högskolan i Halmstad, Linda Levau som arbetar som samordnare för Likarätt på Kommunförbundet Skåne samt Ida, Jennie och Josefine som är tre av Hjärnkolls unga ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Efter presentationerna hölls ett panelsamtal med talarna samt Jessica Andersson som är ordförande för SHEDO. Samtalet leddes av Rikard och Maria från Hjärnkoll Skåne.

Kunskapsöversikt

I förmiddagens tredje fas gjordes en kunskapsöversikt i form av en Pecha Kucha, där fem olika initiativ fick ca 10 minuter att presentera sitt arbete. Syftet var att ge deltagarna en bättre förståelse för vilket arbete som utförs på olika håll i Skåne. De initiativ som presenterade var:

  • Kommunförbundet Skåne och ESF-projekt “Hela vägen” som syftar till att förbättra villkoren för unga med NPF  samt lyfter fram när deltagarna utsatts för icke-diskriminering.
  • Hjärnkoll Skåne, huvudarrangörer och initiativtagare till antistigmakonfrensen, arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter.
  • Mentalpiloterna är en ideell förening som bland annat arbetar för att kunskap om psykisk hälsa ska finnas med som en självklar del i skolans läroplan.
  • Säg det – sen gör det är ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av ABF och som handlar om att utmana, utforska och skapa kring känslonormer och psykisk ohälsa.
  • Hästen talar alla språk är ett Arvsfondenprojekt från Autism- och Aspergerförbundet. Tillsammans ska man inom projektet överbrygga språkliga, kulturella och kognitionsmässiga olikheter.

Eftermiddag

Under eftermiddagen skiftade fokus från scenen till publiken. I den här sessionen arrangerade vi en workshop med syfte att öka delaktigheten samt att stärka samverkan mella olika initiativ.

Eftermiddagen startade med att vi presenterade ett antal samtalsprinciper som skulle gälla för rummet: Lyssna för att förstå, Ge och ta plats, Tala utifrån dina upplevelser, Lämna egot hemma och Utgå från att alla i rummet har goda intentioner.  

Vi hade i förväg förberett ett antal frågor utifrån den problem- och behovsinventering som deltagarna tagit del av under förmiddagen. Dessa fick deltagarna prata om i olika konstellationer.

  • Vad behöver förändras för att psykisk ohälsa ska avstigmatiseras?
  • Vad behöver min organisation för att arbeta bättre mot psykisk ohälsa?
  • Vad kan jag och vi göra imorgon för att förbättra vårt arbete mot psykisk ohälsa?

Talko

Den sista delen av dagen ägnades helt åt de initiativ som inte fått röst genom den workshop som vi kallar “Talko”. Ordet är en gammalt finskt begrepp som betyder “gemensam arbetsinsats som utförs frivilligt utan betalning” och i workshopen lyfter vi fram konkreta projekt som de personer och organisationer i rummet behöver hjälp med.

Under Talko valdes fem organisationer ut som fick presentera sina behov och utmaningar för övriga deltagare, där de fick feedback på lösningar och erfarenheter från andra.

Vi tackar Hjärnkoll och NSPH för förtroendet att leda dagen och ser fram emot nya samarbeten i framtiden.

Leave a Reply